Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka), dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.Dowiedz się więcej o ciasteczkach na bona.com

Poland

BONA-POLSKA SP. Z O.O.

Regulamin konkursu „Bona Mega ONE”

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wyłącznym Organizatorem Konkursu jest spółka BONA-Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000070014, posiadająca numery NIP: 7811001623, REGON: 6302358602, zwana dalej Organizatorem.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
 5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/ BonaPolskaProfesjonalisci (zwanej dalej “Fanpage”).

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 9.04.2020 r. o godz. 15:00 i trwa do dnia 30.05.2020  r. do godz. 23.59. Zwycięskie zdjęcie wybierane będzie przez komisję konkursową Organizatora, o której mowa w dalszej części regulaminu.
 2. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 01.06.2020 za pośrednictwem FanPage.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która najpóźniej w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

§ 3

ZADANIE KONKURSOWE

 1. Zadanie konkursowe polega: wstawieniu pod postem konkursowym zdjęcia z lakierowania podłogi drewnianej przy użyciu lakieru Bona Mega ONE. Na zdjęciu musi znajdować się produkt Bona Mega ONE 5L.
 2. Przesyłając zgłoszenie konkursowe Uczestnik Konkursu potwierdza równocześnie, że jest jego własnego autorstwa i nie narusza praw osób trzecich. Organizator zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji Zgłoszenia w razie uzyskania przez Organizatora informacji o możliwym naruszeniu przez uczestnika praw osób trzecich.
 3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie z chwilą publikacji zdjęcia bezwarunkowo, bezterminowo i bez dodatkowego wynagrodzenia udziela licencji w zakresie majątkowych praw autorskich do treści nadesłanej odpowiedzi na zadanie konkursowe na rzecz Organizatora na następujących polach eksploatacji: wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych i promocyjnych, a także publiczne udostępnianie utworu w na platformie Facebook. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje także wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów, wielokrotne publikowanie i następuje bez ograniczeń terytorialnych.
 4. W Konkursie zostanie wybrany 1 (jeden) Zwycięzca. Komisja składająca się z 3 pracowników firmy Organizatora wybierze zdjęcie dokonując oceny pod względem kreatywności i walorów artystycznych. Zwycięzcą zostanie autor najwyżej ocenionego zdjęcia.
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomimy o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku oraz na oficjalnym profilu Bona Polska dla Profesjonalistów.

6. Pracownicy Organizatora, członkowie komisji konkursowej, a także ich zstępni, wstępni,

rodzeństwo i powinowaci w tym samym stopniu i linii nie mogą być Uczestnikami Konkursu

 

.§ 4

NAGRODA

 1. Nagrodą w konkursie jest: radio budowlane Makita DMR 107 o wartości 500 zł brutto.
 2. Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy za pośrednictwem kuriera na koszt Organizatora na wskazany przez Zwycięzcę adres w wiadomości prywatnej na Facebooku w terminie do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 3. Otrzymana Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

§ 5

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu muszą być składane przez Uczestników w formie pisemnej, listem poleconym na adres: BONA-Polska Sp. z o.o. ul. Prymasa Augusta Hlonda 5, 61-008 Poznań, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na Facebooku”, przez cały czas trwania Konkursu oraz przez 7 dni po jego zakończeniu. Reklamacje wpływające po upływie wskazanego terminu zostaną uznane za bezskuteczne i nie będą rozpatrywane.
 2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji.
 3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o wyniku postępowania reklamacyjnego listem poleconym wysłanym na adres widniejący w reklamacji przy oznaczeniu jej nadawcy, w terminie 10  dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w tym okresu trwania Konkursu w każdym czasie, w szczególności z przyczyn techniczno – organizacyjnych, przy czym zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu przed zmianą Regulaminu. Organizator powiadomi Uczestników o zmianach poprzez zamieszczenie informacji o zmianach na Funpage w terminie 2 dni kalendarzowych przed ich wejściem w życie. Ponadto zmieniony Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora, na co najmniej 2 dni kalendarzowe przed ich wejściem w życie.
 2. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Konkursem mają charakter informacyjny. Wyczerpujące określenie praw i obowiązków Organizatora i Uczestników zawiera wyłącznie niniejszy Regulamin.
 3. Konkurs, któremu warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.).
 5. Konkurs określony niniejszym Regulaminem nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 
 6. Regulamin Konkursu będzie dostępny przez czas trwania Konkursu, począwszy od dnia jej rozpoczęcia w siedzibie Organizatora.

 

§7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Konkursem jest Organizator Konkursu: Bona Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. P.A. Hlonda 5.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu - tj. imię i nazwisko, nazwa profilu w serwisie Facebook, adres pocztowy i numer telefonu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi zorganizowania Konkursu i powiadomienia laureata o przyznaniu nagrody.
 5. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) - przez czas określony w tych przepisach.
 6. Laureat Konkursu, którego dane osobowe przetwarza Administrator, ma prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;