Wij maken gebruik van cookies om de Bona website beter te laten werken.Lees meer over cookies op bona.com

Netherlands

Algemene Voorwaarden

Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, 2031 BG Haarlem, Nederland

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid            

Bona Benelux BV (BB)

ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam, kantoor Haarlem onder nummer 34040014.

Artikel 1             Toepasselijkheid-begrippen

1.1         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van BB en op alle overeenkomsten die door BB worden gesloten, behoudens voor zover daarvan door partijen uitdrukkelijk bij geschrifte is afgeweken. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2             Totstandkoming overeenkomsten

De aanbiedingen van BB zijn vrijblijvend. Er is pas sprake van een rechtsgeldige overeenkomst tussen BB en haar wederpartij, indien gemaakte afspraken schriftelijk zijn vastgelegd en zijn goedgekeurd door de directie van BB.

Indien een overeenkomst op praktische gronden niet op voornoemde wijze tot stand kan worden gebracht, geldt de factuur van BB als schriftelijke vastlegging van de overeenkomst.

Artikel 3             Intellectuele eigendom

BB blijft steeds eigenares van, dan wel rechthebbende op, alle (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot alle afbeeldingen, tekeningen, modellen, schema’s, ontwerpen, plannen, etc. die in het kader van (de mogelijke totstandkoming van) een overeenkomst met de wederpartij ter beschikking zijn gesteld. Aan de wederpartij ter beschikking gestelde zaken zullen door de wederpartij niet worden gekopieerd, dan wel aan derden ter inzage worden gegeven of ter hand worden gesteld, tenzij dit in verband met de verdere afhandeling van de overeenkomst onvermijdelijk is. Alle voornoemde ter beschikking of ter hand gestelde zaken dienen op eerste verzoek van BB onverwijld aan BB te worden geretourneerd.

Artikel 4             Prijzen

4.1         De door BB opgegeven prijzen zijn met name gebaseerd op de door BB verschuldigde inkoopprijzen, loonkosten, overheidsheffingen, transport- en verzekeringskosten. Indien deze prijzen en lasten wijzigen, is BB tot het moment van levering van de door de wederpartij gekochte goederen of diensten gerechtigd haar prijsopgave aan de wederpartij aan te passen. Indien aldus een stijging van de prijs plaatsvindt van 10% of hoger, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst met BB op die grond schriftelijk te ontbinden.

4.2         Alle door BB genoemde prijzen dienen te worden vermeerderd met eventueel verschuldigd omzetbelasting en andere belastingen, heffingen en rechten.

Artikel 5             Levering, aanvaarding en levertijd

5.1         Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, levert BB van haar betrokken zaken met een waarde van meer dan Euro 500 franco aan het door de wederpartij opgegeven adres in Nederland.

5.2         De wederpartij is verplicht de bestelde producten op het overeengekomen tijdstip en op de overeengekomen plaats(en) af te nemen en terstond te controleren op eventuele gebreken en beschadigingen. Eventuele gebreken of beschadigingen dient de wederpartij aan te tekenen op de afleveringsbon, de bij de aflevering gevoegde factuur en/of de vervoersdocumenten, zulks op verval van het recht van reclame.

5.3         BB streeft ernaar van haar betrokken zaken steeds als één partij te leveren. BB is echter gerechtigd in voorkomende gevallen in gedeelten te leveren. De wederpartij is dan gehouden de deelleveranties af te nemen en de daarop betrekkende deelfacturen te voldoen, als betrof het één of meer afzonderlijke transacties.

Eveneens is BB gerechtigd om van haar betrokken zaken te leveren in andere verpakkingen, maten, hoeveelheden, gewichten en/of conform andere specificaties dan in de koopovereenkomst is bedoeld, mits BB zoveel mogelijk aansluiting zoekt bij de in de koopovereenkomst bedoelde specificaties.

5.4         Alle contractuele levertijden en leveringstijdstippen gelden bij benadering. De levertijden gaan in na schriftelijke bevestiging van de overeenkomst en nadat de wederpartij alle door haar te verstrekken gegevens of zaken ter beschikking heeft gesteld. BB kan de levertijden verlengen als de afnemer veranderingen in bestellingen wenst en die veranderingen door BB zijn geaccepteerd. Ook kan BB de levertijd verlengen indien zij door toedoen van derden niet binnen de contractuele levertijd kan leveren.

5.5         Indien de wederpartij na het verstrijken van de levertijd in gebreke blijft de van BB betrokken zaken of diensten af te nemen, zal BB deze op kosten en voor risico van de wederpartij ter beschikking en opgeslagen houden, onverminderd het recht van BB om schadevergoeding te vorderen. Indien de in de vorige volzin omschreven situatie langer dan vier weken duurt, is BB bevoegd tot (onderhandse) verkoop over te gaan. De wederpartij blijft dan de overeengekomen prijs verschuldigd, waarop de (eventueel mindere) opbrengst en de kosten van de opslag en verkoop in mindering worden gebracht.

Artikel 6             Aansprakelijkheid

6.1         Behoudens opzet of grove schuld van (uitsluitend) BB zelf, is BB niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die de wederpartij mocht lijden als gevolg van het door BB, om welke reden dan ook, niet of niet geheel nakomen van haar verplichtingen uit de overeenkomst of uit andere hoofde. Indien BB wél schadeplichtig is, is het bedrag van de schadevergoeding beperkt tot de prijs die BB in het kader van de desbetreffende overeenkomst heeft bedongen.

6.2         De wederpartij vrijwaart BB voor aanspraken van derden op vergoeding van schade als gevolg van tekortkomingen in de door BB geleverde producten of diensten, waaronder begrepen aanspraken op grond van de productenaansprakelijkheidswetgeving, respectievelijk als gevolg van handelen of nalaten van de leverancier of zijn hulppersonen.

6.3         BB is niet aansprakelijk als sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van BB onafhankelijke, of elke onvoorzienbare omstandigheid, waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet of niet meer van BB kan worden verlangd. Van dergelijke omstandigheden is onder meer sprake ingeval van werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van BB, transportproblemen, brand, ingrijpende overheidsmaatregelen, zoals in- en uitvoerverboden en contingenteringsregelingen en voorts bij bedrijfsstoringen bij BB of haar leveranciers, alsmede het in gebreke blijven van de leveranciers van BB.

Ingeval van overmacht is BB gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7             Eigendomsvoorbehoud

7.1         BB behoudt zich ten aanzien van alle op grond van koopovereenkomsten geleverde of te leveren zaken de eigendom voor, totdat door betaling door de wederpartij zijn tenietgegaan:

a)      de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor die zaken;

b)     de vorderingen inzake door BB ter uitvoering van genoemde overeenkomsten tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden;

c)      de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomsten.

7.2         Zaken worden geacht niet te zijn betaald indien de wederpartij de betaling daarvan niet heeft aangetoond.

7.3         De wederpartij is verplicht de zaken op eerst verzoek van BB aan haar te tonen en in geval van betalingsverzuim desverlangd aan haar terug te geven. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen zaken wordt de wederpartij gecrediteerd voor de marktwaarde der zaken voor de leverancier ten dage van de terugname.

7.4         Wederpartij kan met een derde overeenkomen, dat deze voor hem de koopprijs betaalt en daarvoor in de vordering van BB wordt gesubrogeerd. Bij betaling door een derde, die in de vordering van BB wordt gesubrogeerd, komt het eigendomsvoorbehoud niet te vervallen.

7.5         Door subrogatie als bedoeld in lid 4 levert BB de voorbehouden eigendom van de zaken waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan de gesubrogeerde derde. Van het tijdstip van subrogatie af houdt de wederpartij de omschreven zaken voor de gesubrogeerde derde.

7.6         Subrogatie in de vordering door en overgang van de voorbehouden eigendom op een derde als bedoeld in de leden 4 en 5 laten onverlet dat de wederpartij BB kan aanspreken in het geval BB op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van de tussen hen gesloten overeenkomsten.

7.7         Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren. Het is wederpartij echter toegestaan genoemde zaken binnen het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de wederpartij op enigerlei wijze tekortschiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surseance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. Wederpartij mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden.

7.8         De wederpartij is verplicht de in lid 1 bedoelde zaken te verzekeren tegen de risico's van brand, diefstal, storm- en waterschade en wel in dier voege, dat in de desbetreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op zaken van (potentiële) belanghebbende derden. Het is wederpartij niet toegestaan eventueel aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekeringen als bedoeld in dit lid, voor zover betrekking hebbende op de in lid 1 bedoelde zaken, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. Uitkeringen ter zake van schade en verlies van evenbedoelde zaken treden in de plaats van de betrokken zaken.

Artikel 8             Garantie

8.1         BB garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen en de kwaliteit van de door haar verwerkte materialen gedurende een termijn van drie maanden na levering. BB is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en gebreken die pas na verloop van de hiervoor genoemde termijn van drie maanden bij BB worden gemeld.

8.2         Een beroep op garantie dient schriftelijk per aangetekende post aan BB te worden gericht. Indien de wederpartij op andere wijze een beroep op de garantie doet, rust op haar de verplichting te bewijzen dat dit beroep het bestuur van BB tijdig heeft bereikt.

8.3         Indien een rechtsgeldig beroep op garantie is gedaan, is BB bevoegd de geleverde zaken te herstellen, dan wel te vervangen door een nieuwe levering, zulks naar keuze van BB. BB is niet gehouden om vervolgschade te vergoeden.

8.4         Een beroep op de garantieregeling faalt, indien niet uiterlijk binnen acht dagen nadat het beroep op de garantie is voldaan, alle relevante informatie met betrekking tot het geconstateerde gebrek aan BB is verstrekt, of indien de goederen door de wederpartij op onoordeelkundige wijze zijn gemonteerd, onderhouden, behandeld, toegepast of gebruikt of als daaraan door derden zonder voorafgaande toestemming van BB veranderingen zijn aangebracht of reparaties zijn verricht. Evenmin komt aan de wederpartij een beroep op de garantie toe, indien die niet of nog niet tijdig aan haar financiële verplichtingen jegens BB heeft voldaan.

Artikel 9             Reclamaties

Reclamaties terzake van zichtbare gebreken van geleverde goederen, beschadigingen, eventuele tekorten of verkeerde leverantie dienen terstond bij de aflevering te geschieden overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.2. In alle overige gevallen, met name ingeval van verborgen gebreken, dient reclamatie schriftelijk te geschieden binnen acht dagen, nadat de wederpartij het gebrek heeft vastgesteld, dan wel geacht moet worden dit gebrek te hebben kunnen vaststellen, mits binnen de in artikel 8.1 genoemde termijn van drie maanden. Latere reclamaties worden niet door BB aanvaard. Hetzelfde geldt voor reclamaties na het tijdstip waarop de desbetreffende goederen zijn gemonteerd of verwerkt.

Artikel 10           Betalingen - Verzuim

10.1      De wederpartij dient de van BB betrokken goederen en diensten bij levering contant te betalen, of - zo dat is overeengekomen - de door BB bedongen prijs binnen dertig dagen na factuurdatum te laten bijschrijven op een door BB aangewezen bank- of girorekening. In laatstgenoemd geval geldt de crediteringsdatum op de rekening van BB als betalingsdatum.

10.2      Iedere betaling door de wederpartij strekt primair tot voldoening van eventueel door de wederpartij verschuldigde rente en/of invorderingskosten en worden daarna in mindering gebracht op de langst openstaande factuur.

10.3      BB is gerechtigd overeenkomsten met de wederpartij zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien:

-              de wederpartij aangifte doet van haar faillissement, failliet wordt verklaard, of een verzoek tot surséance van betaling indient.

-              de wederpartij overlijdt, onder curatele wordt gesteld, of toepassing verzoekt van de wettelijke schuldsaneringsregeling;

-              de wederpartij haar verplichtingen uit en ingevolge deze overeenkomst jegens BB niet nakomt.

In al deze gevallen is geen ingebrekestelling nodig.

10.4      Ingeval van verzuim van de wederpartij terzake van betalingsverplichtingen is de wederpartij per (gedeelte van een) maand een rente van 1,5% over de openstaande facturen aan BB verschuldigd. Voorts dient de wederpartij alle door BB in dat geval te maken (buiten)gerechtelijke incassokosten te vergoeden. Die kosten bedragen ten minste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van Euro 250.

10.5      BB is te allen tijde bevoegd zekerheid te verlangen voor de tijdige betaling voor reeds geleverde en nog te leveren goederen of diensten.

Artikel 11           Montage en reparatie

Indien BB reparaties bij de wederpartij laat uitvoeren, of daar montagewerkzaamheden verricht, dient de wederpartij de daarbij benodigde en gebruikelijke hulpwerkkrachten, hulpwerktuigen (daaronder hijs- en soortgelijke toestellen begrepen) en materialen, alsmede energie, water en verlichting kosteloos ter beschikking te stellen. Ook de kosten van eventueel noodzakelijk intern transport bij de wederpartij komen voor rekening van de wederpartij. De wederpartij draagt er zorg voor dat deze werkzaamheden op het afgesproken tijdstip kunnen worden verricht en ongestoord kunnen voortgaan.

Artikel 12           Geschillen

12.1      Alle met BB gesloten overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

12.2      Geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement Noord-Holland, locatie Haarlem.

DOWNLOADEN

U kunt het hele document ook als pdf downloaden, klik op de link hieronder.

  Bona Algemene Voorwaarden